33/ZP/PN/18 Dostosowanie klatki schodowej K1 i K4 do obowiązujących przepisów p.poż. na podstawie ekspertyzy pożarowej w pawilonie A Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach „zaprojektuj i wybuduj”

PFU (skan)Dotyczy:      postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 5 548 000 euro na realizację zadania:

Dostosowanie klatki schodowej K1 i K4 do obowiązujących przepisów p.poż.       na podstawie ekspertyzy pożarowej w pawilonie A  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach

„zaprojektuj i wybuduj”

 

 Znak sprawy: 33/ZP/PN/18

Ogłoszenie o zamówieniu 646977-N-2018

SIWZ

Załącznik nr 1 - PFU (edytowalny)

PFU (skan)

Ekspertyza

Załączniki do SIWZ (edytowalne)

Wyjaśnienia z dnia 22 listopada 2018 roku 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY