1/ZP/PN/19 Dostawa sprzętu medycznego, wyposażenia medycznego i niemedycznego, mebli, krzeseł, szafek szatniowych, niszczarek, małego AGD dla IMŁ Sp. z o.o.

Utworzono: 11 kwiecień 2019 Poprawiono: 13 wrzesień 2019 Odsłony: 1378

Dostawa sprzętu medycznego, wyposażenia medycznego i niemedycznego, mebli, krzeseł, szafek szatniowych, niszczarek, małego AGD dla IMŁ Sp. z o.o.

1/ZP/PN/19

Ogłoszenie o zamówieniu 2019/S 073-172193

     
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   wersja pdf, nieedytowalna
Opis przedmiotu zamówienia -
formularz asortymentowy

     Załączniki od nr 1.1. do nr 1.12.     
plik zip, wersja edytowalna
Formularz ofertowy Załącznik nr 2 wersja edytowalna
Formularz JEDZ Załącznik nr 3 wersja edytowalna
Wzór umowy Załącznik nr 4 wersja pdf, nieedytowalna
Oświadczenie dot. grupy kapitałowej Załącznik nr 5 wersja edytowalna
     

Identyfikator postępowania

2583fee2-951b-4f77-94fa-61c1e8e9cf97

Klucz publiczny


Wyjaśnienia z dnia 08.05.2019 r. Przekazane sprostowanie ogłoszenia do Dz. U.U.E.  Zmodyfikowane załączniki
   
Wyjaśnienia z dnia 15.05.2019 r.    
   
 Wyjaśnienia z dnia 16.05.2019 r.    

Informacja z otwarcia ofert
 

 Sprostowanie omyłki pisarskiej w informacji z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania w częściach 2,4,5,7,10

Informacja o unieważnieniu postępowania w częściach 9,11 

Informacja o unieważnieniu części 6

Informacja o unieważnieniu części 1

Informacja o unieważnieniu cześci 3

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 8 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 12