4/ZP/PN/19 - "Dostawa sprzętu medycznego dla IMŁ Sp. z o.o."

Dostawa sprzętu medycznego dla IMŁ Sp. z o.o.

4/ZP/PN/19

Ogłoszenie o zamówieniu 2019/S 107-260647

     
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   wersja pdf, nieedytowalna
Opis przedmiotu zamówienia - 
formularz asortymentowy

     Załączniki od nr 1.1. do nr 1.8.      
plik zip, wersja edytowalna
Formularz ofertowy Załącznik nr 2 wersja edytowalna
Formularz JEDZ Załącznik nr 3 wersja edytowalna
Wzór umowy Załącznik nr 4 wersja pdf, nieedytowalna
Oświadczenie dot. grupy kapitałowej Załącznik nr 5 wersja edytowalna
Wykaz dostaw    Załącznik nr 6  wersja edytowalna  

Identyfikator postępowania 

             28fd8434-9fa9-4862-afd1-4cf5b3d0492c

Klucz publiczny


   

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej (pdf)

(Załącznik nr 2 do SIWZ - wersja edytowalna) (Załącznik Nr 4 do SIWZ - wersja pdf,nieedytowalna)

Wyjaśnienia z dnia 3 lipca 2019 roku, wraz z modyfikacją SIWZ,

zmianą terminu składania ofert oraz Sprostowaniem Ogłoszenia o zamówieniu

Przekazane sprostowanie do Dz.U.U.E

Załącznik Nr 4 do SIWZ - wersja pdf, nieedytowalna

 Wyjaśnienia z dnia 10 lipca 2019 roku (1) 

Wyjaśnienia z dnia 10 lipca 2019 roku (2) 

Wyjaśnienia z dnia 15 lipca 2019 roku (1)

Wyjaśnienia z dnia 15 lipca 2019 roku (2) 

 Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o unieważnieniu postępowania w Części 5 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w Części 1 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w Części 4

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w Części 8