8/ZP/PN/19 Dostawa sprzętu/wyposażenia medycznego oraz rehabilitacyjnego dla IMŁ Sp. z o.o.

Dostawa sprzętu/wyposażenia medycznego oraz rehabilitacyjnego dla IMŁ Sp. z o.o.

8/ZP/PN/19

Ogłoszenie o zamówieniu 2019/S 112-274571

     
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   wersja pdf, nieedytowalna
Opis przedmiotu zamówienia - 
formularz asortymentowy

     Załączniki od nr 1.1. do nr 1.14.      
plik zip, wersja edytowalna
Formularz ofertowy Załącznik nr 2 wersja edytowalna
Formularz JEDZ Załącznik nr 3 wersja edytowalna
Wzór umowy Załącznik nr 4 wersja pdf, nieedytowalna
Oświadczenie dot. grupy kapitałowej Załącznik nr 5 wersja edytowalna
   

Identyfikator postępowania 

            d821268a-059f-464d-88db-4f147628623a

Klucz publiczny


   

Wyjaśnienia z dnia 3 lipca 2019 roku 

Wyjaśnienia z dnia 15 lipca 2019 roku 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Informacja o unieważnieniu postępowania w Części Nr 2, 3, 6, 7 

Informacja o unieważnienia postępowania w Części Nr 9,13,14 

Informacja o unieważnieniu postępowania w Części Nr 1 ,4, 12 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w Części Nr 5 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w Części Nr 11