2/ZP/PN/19​ Dostawa sprzętu medycznego dla IMŁ Sp. z o.o.

Dostawa sprzętu medycznego dla IMŁ Sp. z o.o.

2/ZP/PN/19

Ogłoszenie o zamówieniu 

     
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   wersja pdf, nieedytowalna
Opis przedmiotu zamówienia - 
formularz asortymentowy

   Załącznik Nr 1.1   

  Załącznik Nr 1.2  

Załącznik Nr 1.3

   Załącznik Nr 1.4  

 wersja edytowalna

wersja edytowalna

wersja edytowalna

wersja edytowalna

Formularz ofertowy Załącznik nr 2
wersja edytowalna
Formularz JEDZ Załącznik nr 3 wersja edytowalna
Wzór umowy Załącznik nr 4 wersja pdf, nieedytowalna
Oświadczenie dot. grupy kapitałowej Załącznik nr 5 wersja edytowalna
     

Identyfikator postępowania 

          898c81f6-16ff-436e-a530-b0c76c942b77

Klucz publiczny


Wyjaśnienia z dnia 13.12.2019 roku

Wyjaśnienia z dnia 16.12.2019 roku

Wyjaśnienia z dnia 31.12.2019 roku

Wyjaśnienia z dnia 02.01.2020 roku

 

Informacja z otwarcia ofert 15.01.2020 roku

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 3

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 4